1.4 C
Judeţul Teleorman
vineri, decembrie 8, 2023

Casa Judeţeană de Pensii Teleorman-anunţ concurs angajare: 16 posturi de consilieri debutant şi 4 de referent debutant

Articole noi

Info TRhttps://infotr.ro
Stiri, reportaje, anchete si informații din Teleorman.

Casa Judeţeană de Pensii Teleorman, cu sediul în Alexandria, str. Dunării nr. 1, anunţă scoaterea la concurs, în data de 6.09.2021 ora 10.00 proba scrisă, a următoarelor posturi contractual de execuţie, pe perioadă determinată de până la 31.12.2022:

 • consilier (S), debutant: număr posturi:-16 ;
 • referent (M), debutant: număr posturi:-4 ;
 1. Selecţia dosarelor-se face în termen o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
 2. Proba scrisă-se desfăşoară în data de 6.09.2021, ora 10.00. Locaţia în care se va desfăşura proba scrisă a concursului va fi comunicată în data de 03.09.2021, prin afişare la sediul C.J.P. Teleorman, şi site-ul instituţiei sau la telefon 0247310517.
 3. Interviul-se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. În cadrul probei de interviu se vor verifica obligatoriu cunoştinţele de operare PC.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului.

Obiectivul general al activităţii:  EVALUAREA ÎN VEDEREA RECALCULĂRII PENSIILOR DIN SISTEMUL PUBLIC DE PENSII, desfăşurată în perioada de până la 31.12.2022

CONDIŢII GENERALE de participare la concurs:

Candidatul:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 8. este de acord să-i fie prelucrate datele cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate.

Condiţii specifice: Consilier (S) debutant

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul: ştiinţe economice, ştiinţe inginereşti, ştiinţe juridice, ştiinţe administrative; precum şi în domeniul de licenţă: matematică, fizică sau informatică.
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale: nu este necesară vechime în specialitatea studiilor.

Condiţii specifice: Referent (M) debutant

 • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în muncă: nu este necesară vechime.

Dosarele de concurs de depun la sediul Casei Judeţene de Pensii Teleorman din Alexandria, str. Dunării nr. 1, la ghişeul nr. 3-parter, vineri, 27 august 2021, şi luni 30 august 2021.

Dosarul de înscriere la concurs va conţine următoarele documente:

 • Cerere de înscriere, conform modelului anexat la anunţul de concurs;
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (semnată de candidat);
 • Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 • Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data primei probe a concursului);
 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • CV format Europass datat şi semnat pe fiecare pagină (CV-ul trebuie să conţină obligatoriu date de contact valide -adresa de e-mail şi număr de telefon);
 • Declaraţie prin care-şi exprimă acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Documentele doveditoare ale studiilor şi experienţei/expertizei declarate în CV (copii ale diplomelor de studii, adeverinţe de lucru, alte documente doveditoare) se prezintă însoţite de documentele originale şi se depun certificate pentru conformitate cu originalul sau în copii legalizate.

Formularul de înscriere, acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, declaraţie de disponibilitate pentru perioada de angajare, fişele de post care cuprind atribuţiile de îndeplinit, bibliografia şi tematica se publică la sediul Casei Judeţene de Pensii Teleorman din Alexandria, str. Dunării nr. 1 şi pe pagina de internet a Casei Judeţene de Pensii Teleorman  www.pensiiteleorman.ro, la secţiunea TRANSPARENTĂ -concursuri.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img

Recente

ITM Teleorman, acţiune de verificare privind utilizarea echipamentelor de muncă şi a tehnologiilor in parchetele forestiere

Pe parcursul anului 2023, Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman a desfăşurat o acţiune de verificare a modului în care...

Articole similare